Poznaj nas bliżej!

Nasza placówka działa od 2006r.

Dowiedz się więcej

Zapraszamy!

Zapoznaj się z ofertą naszych szkoleń otwartych.

Sprawdź ofertę

Zapraszamy!

Zapoznaj się z szeroką ofertą naszych szkoleń na zamówienie.

Sprawdź ofertę

NIEPUBLICZNA PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
OŚWIATA EDUKACJA I CONSULTING GRAŻYNA BRODOWICZ

Nasze cele

Głównym celem placówki jest doskonalenie zawodowe nauczycieli i kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych gwarantujące rozwój i dobro uczących się. Punktem wyjścia koncepcji na lata 2010 - 2017 naszej placówki jest założenie, że w sposób systematyczny i zorganizowany rozpoznajemy potrzeby i oczekiwania klientów oraz tworzymy profesjonalną ofertę zaspokajającą na wysokim poziomie te potrzeby i oczekiwania.

Oferujemy Państwu:

Profesjonalną kadrę sprawdzonych wykładowców

Program tworzony indywidualnie i dostosowany do potrzeb poszczególnych placówek

Analizę potrzeb szkół w zakresie doskonalenia

Możliwość indywidualnych konsultacji

Do działań realizujących tę koncepcję należą m.in.:

Badanie potrzeb rozwojowych osób i instytucji korzystających z naszych usług.

Monitorowanie i modyfikowanie działań z uwzględnieniem oczekiwań klientów.

Stosowanie różnych form i metod pracy dostosowanych do potrzeb klientów.

Doskonalenie oferty placówki uwzględniające indywidualne potrzeby i oczekiwania klientów a także opinie od nich pozyskiwane.

Planowanie i organizacja pracy zespołowej zatrudnianych osób.

Tworzenie warunków do podejmowania nowatorskich rozwiązań i należytej realizacji oferty placówki.

Programy naszych seminariów dostosowane są do aktualnego stanu prawnego, dzięki czemu mogą Państwo na bieżąco doskonalić swoje umiejętności.

Dyrektor

Grażyna Brodowicz

Grażyna Brodowicz

W praktyce zawodowej: nauczyciel, dyrektor szkoły, naczelnik wydziału oświaty. Doskonalenie nauczycieli i kadry zarządzającej oświatą prowadzi od 1996 roku, a od października 2006 roku w placówce własnej.
Autorka i współautorka programów edukacyjnych i profilaktycznych, publikacji z zakresu promocji zdrowia. Zaangażowana w życie społeczne pełniła m.in. funkcję koordynatora Południowo - Praskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie oraz prezesa i v-ce prezesa Stowarzyszenia "Zdrowie dla Pragi". Poza organizacją i zarządzaniem firmą oświatową prowadzi szkolenia i konsultacje m.in. z zakresu prawa oświatowego, dokumentacji szkolnej i doskonalenia procesu edukacyjnego.

Wykładowcy

Nasi wykładowcy to sprawdzeni praktycy - czynni nauczyciele, dyrektorzy szkół i osoby zarządzające oświatą.
Są profesjonalistami z dużym dorobkiem zawodowym i wysoko cenioną praktyką.
Należą do szczęśliwych, którzy kochają swoją pracę.
Nasi Klienci potwierdzają te opinie i doceniają stwarzane im przez wykładowców poczucie bezpieczeństwa, ich kulturę i takt pedagogiczny oraz praktyczny aspekt zajęć.

Sekretariat

Marta Brodowicz
Małgorzata Hendiger-Łyszkowska

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach:
9:30 - 15:00

Do naszych osiągnięć należy:

Trafna diagnoza potrzeb potwierdzana liczbą uczestników na zajęciach

Opracowanie programów własnych na każde zajęcia

Pozytywne informacje zwrotne zawarte w arkuszach ewaluacyjnych

Współpraca z PWN i udział w konferencjach organizowanych dla dyrektorów szkół w Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Katowicach, Krakowie i w Poznaniu

Realizacja projektu finansowanego z UFS

Opracowanie i realizacja projektu "Sześciolatek w klasie pierwszej"

Na zamówienie placówki organizowane są seminaria dla członków rad pedagogicznych

Propozycje seminariów i warsztatów dla członków rad pedagogicznych na rok szkolny 2016/2017 – realizacja kierunków polityki oświatowej państwa, wymagań MEN i najnowszych przepisów prawa oświatowego.

Nasze aktualności!

1. Jak przygotować uczniów do nauki w klasie czwartej? System działań wewnątrzszkolnych.

2. Reforma systemu oświaty - nowe zadania dyrektora i nauczycieli.

3. Przygotowanie szkoły do wdrażania nowej podstawy programowej.

4. Konstruowanie programu wychowawczo - profilaktycznego po zmianach w prawie.

5. Jak zaplanować i prowadzić działania wychowawcze szkoły uwzględniające wychowanie do wartości?

6. Aktualności z zakresu prawa oświatowego.

7. Organizacja pracy zespołów nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Rola i zadania przewodnicząnych zespołów.

8. Planowanie pracy szkoły na rok szk. 2017/2018.

Seminaria o tematyce wynikającej z badanych potrzeb nauczycieli i dyrektorów szkół

1. Dokumentacja przebiegu nauczania, opieki i wychowania – rodzaje i zasady prowadzenia po zmianach w prawie.

2. Cele i sposoby oceniania wewnątrzszkolnego. Dokumentowanie oceniania w świetle prawa.

3. Praca zespołowa nauczycieli nad doskonaleniem procesu edukacyjnego.

4. Jakie zmiany w uczeniu się i nauczaniu poprawią wyniki uczniów?

5. Rola wychowawcy I-go etapu edukacyjnego w przeciwdziałaniu agresji i przemocy w szkole.

6. Doskonalenie umiejętności wychowawczych nauczycieli.

7. Wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli jako przeciwdziałanie agresji i przemocy.

8. Komunikacja nauczyciel – uczeń i jej znaczenie dla procesu dydaktyczno - wychowawczego.

9. Odpowiedzialność prawna nauczycieli.

10. Zadania i odpowiedzialność nauczycieli w zakresie ochrony danych osobowych.

11. Rola i zadania wychowawcy klasy.

12. Ewaluacja zewnętrzna – jak przygotować szkołę?

13. Udział nauczycieli w nadzorze pedagogicznym sprawowanym przez dyrektora.

14. Jak zapewnić uczniom bezpieczeństwo w czasie pobytu w szkole?

15. Zadania i odpowiedzialność szkoły w zakresie bezpieczeństwa uczniów.

Termin i miejsce zajęć: do uzgodnienia.
Koszt – szkolenie pięciogodzinne (godziny dydaktyczne) - do uzgodnienia.
Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe i zaświadczenia o ukończeniu kursu.
Większa liczba uczestników – cena wyższa ( do uzgodnienia).

Karta zgłoszenia: Szkolenie na zamówienie

Warunki rezygnacji: rezygnacja (telefonicznie/faxem/drogą elektroniczną) musi nastąpić najpóźniej 10 dni roboczych przed planowanym szkoleniem. Zamawiający zobowiązuje się do wniesienia opłaty na podstawie wystawionej faktury.

Szkolenia otwarte

Zainteresowanych prosimy o kontakt w sprawie tematyki i harmonogramu szkoleń

1. Jak sprawnie i efektywnie dokonać diagnozy pracy szkoły za rok szk. 2016/2017? Klasyfikacja roczna i promowanie uczniów.

Najnowszy temat!

2. Wychowanie i profilaktyka w szkole po zmianach w prawie.

Najnowszy temat!

3. Jak przygotować uczniów do nauki w klasie czwartej w kontekście nowej podstawy programowej?

4. Jak przygotować szkołę do wdrażania reformy systemu oświaty?

5. Reforma systemu oświaty. Kształtowanie polityki kadrowej.

Nasze szkolenia odbywają się w wielu miastach Polski:

Warszawa
Sopot
Sosnowiec
Kraków
Łódź
Toruń
Ciechocinek
Tczew
Wejherowo
Karta zgłoszenia: Szkolenie otwarte

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Oświata Edukacja i Consulting Grażyna Brodowicz w celach marketingowych

Rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 3 dni przed jego rozpoczęciem, wiąże się z koniecznością poniesienia kosztów organizacyjnych w wysokości 50% kursu. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania wyżej wymienionej opłaty.

PRZELEW po otrzymaniu rachunku na nr konta: BGK II O/W-wie 83 1130 1020 0013 4358 4420 0001.

OŚWIATA EDUKACJA I CONSULTING

Grażyna Brodowicz

00-950 Warszawa
ul. Kopernika 30 lok.518

Tel. (022) 826 89 18
Tel./Fax. (022) 826 92 53

E-mail: sekretariat@oec.com.pl

Facebook
Formularz kontaktowy

* Twoja wiadomość jest prywatna i nie będzie publikowana ani sprzedawana.