Szanowni Państwo!

Dziękujemy za współpracę w mijającym roku szkolnym. Życzymy odpoczynku i samych pogodnych dni! Od 27 czerwca pracujemy zdalnie - zachęcamy do kontaktu drogą elektroniczną a w pilnych sprawach pod numer tel. 609797589.

Grażyna i Marta Brodowicz

.

.

Poznaj nas bliżej!

Nasza firma działa od 2006r.

Witamy!

Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem!

Zapoznaj się z ofertą szkoleń otwartych.

Szkolenia dla dyrektorów szkół i nauczycieli.

Zapraszamy!

Zapoznaj się z szeroką ofertą szkoleń na zamówienie.

Sprawdź aktualną ofertę

EDUKACJA I CONSULTING

Nasze cele

Głównym celem naszej działalności jest doskonalenie zawodowe nauczycieli i kadry kierowniczej szkół oraz placówek oświatowych gwarantujące rozwój i dobro uczących się.
Punktem wyjścia naszej koncepcji jest założenie, że w sposób systematyczny i zorganizowany rozpoznajemy potrzeby i oczekiwania klientów oraz tworzymy profesjonalną ofertę zaspokajającą na wysokim poziomie te potrzeby i oczekiwania.

Oferujemy Państwu:

Profesjonalną kadrę sprawdzonych wykładowców

Program tworzony indywidualnie i dostosowany do potrzeb poszczególnych placówek

Analizę potrzeb szkół w zakresie doskonalenia

Możliwość indywidualnych konsultacji

Do działań realizujących tę koncepcję należą m.in.:

Badanie potrzeb rozwojowych osób i instytucji korzystających z naszych usług.

Monitorowanie i modyfikowanie działań z uwzględnieniem oczekiwań klientów.

Stosowanie różnych form i metod pracy dostosowanych do potrzeb klientów.

Doskonalenie naszej oferty uwzględniające indywidualne potrzeby i oczekiwania klientów a także opinie od nich pozyskiwane.

Planowanie i organizacja pracy zespołowej zatrudnianych osób.

Tworzenie warunków do podejmowania nowatorskich rozwiązań i należytej realizacji oferty placówki.

Programy naszych seminariów dostosowane są do aktualnego stanu prawnego, dzięki czemu mogą Państwo na bieżąco doskonalić swoje umiejętności.

Dyrektor

Grażyna Brodowicz

W praktyce zawodowej: nauczyciel, dyrektor szkoły, naczelnik wydziału oświaty. Doskonalenie nauczycieli i kadry zarządzającej oświatą prowadzi od 1996 roku a od października 2006 roku w placówce własnej.
Autorka i współautorka programów edukacyjnych i profilaktycznych, publikacji z zakresu promocji zdrowia. Zaangażowana w życie społeczne pełniła m.in. funkcję koordynatora Południowo - Praskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie oraz prezesa i v-ce prezesa Stowarzyszenia "Zdrowie dla Pragi". Poza organizacją i zarządzaniem firmą oświatową prowadzi szkolenia i konsultacje m.in. z zakresu prawa oświatowego, dokumentacji szkolnej i doskonalenia procesu edukacyjnego.

Wykładowcy

Nasi wykładowcy to sprawdzeni praktycy - czynni nauczyciele, dyrektorzy szkół i osoby zarządzające oświatą.
Są profesjonalistami z dużym dorobkiem zawodowym i wysoko cenioną praktyką.
Należą do szczęśliwych, którzy kochają swoją pracę.
Nasi Klienci potwierdzają te opinie i doceniają stwarzane im przez wykładowców poczucie bezpieczeństwa, ich kulturę i takt pedagogiczny oraz praktyczny aspekt zajęć.

Sekretariat

Marta Brodowicz


Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach:
9:30 - 15:00

Do naszych osiągnięć należy:

Trafna diagnoza potrzeb potwierdzana liczbą uczestników na zajęciach

Opracowanie programów własnych na każde zajęcia

Pozytywne informacje zwrotne zawarte w arkuszach ewaluacyjnych

Współpraca z PWN i udział w konferencjach organizowanych dla dyrektorów szkół w Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Katowicach, Krakowie i w Poznaniu

Realizacja projektu finansowanego z UFS

Opracowanie i realizacja projektu "Sześciolatek w klasie pierwszej"

Zapraszam Państwa do korzystania z najnowszej oferty tematyki seminariów dla członków rad pedagogicznych! Szkolenia on – line lub stacjonarnie.

Nasza oferta programowa wynika z: kierunków realizacji polityki oświatowej na rok szk. 2022/2023; rozpoznawanych potrzeb i oczekiwań nauczycieli i dyrektorów; bieżącej sytuacji szkół; prawa oświatowego.

Proponowana tematyka

1. Klasyfikacja roczna, końcowa oraz promowanie uczniów, w tym uczniów z Ukrainy, w świetle prawa oświatowego. Uprawnienia i obowiązki nauczycieli – nowe kompetencje rady pedagogicznej.

Zobacz więcej

2. Uczeń z Ukrainy w polskim systemie oświaty. Praktyczne rozwiązania do zastosowania w szkole.

Zobacz więcej

3. Jak planować, organizować i modyfikować proces edukacyjny dla uczniów z Ukrainy w oddziale ogólnodostępnym? Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów.

4. Jak planować, organizować i prowadzić proces edukacyjny w oddziale przygotowawczym (ew. łączonym) dla uczniów z Ukrainy? Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów.

5. Jak wzmacniać pozytywny klimat szkoły poprzez pracę dydaktyczno – wychowawczą?

6. Organizacja uczenia się i nauczania, w tym ocenianie sprzyjające uczeniu się. Planowanie prowadzenie pracy z uczniami zgodnie z zasadami oceniania wspierającego uczenie się.

7. Ocenianie wewnątrzszkolne po edukacji zdalnej– refleksje i praktyka.

8. Jak przełożyć zapisy opinii i orzeczeń na praktykę szkolną i dokumentację udzielanej uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej? Budowanie diagnoz pedagogicznych.

9. Zasady dokumentowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

10. Monitorowanie i ocenianie efektywności udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

11. Wykorzystanie neurodydaktyki do podnoszenia skuteczności pracy z uczniami.

12. Dobra lekcja (jak zaplanować i przeprowadzić efektywne zajęcia z uczniami).

13. Organizacja pracy zespołowej nauczycieli.

14. Jak prowadzić lekcje z wykorzystaniem pracy w grupach?

15. Jak mobilizować i angażować uczniów do pracy na lekcji?

16. Rola i zadania wychowawców klas po powrocie z edukacji zdalnej.

17. Jak opracować i wdrożyć program naprawczy w szkole?

18. Praca zespołowa nauczycieli nad doskonaleniem procesu edukacyjnego.

19. Nowe formy zagrożeń na terenie szkoły – właściwa ocena sytuacji i właściwe reagowanie

Termin - do uzgodnienia po przesłaniu formularza zamówienia.
Koszt – szkolenie pięciogodzinne (godziny dydaktyczne) - do uzgodnienia (w zależności od liczby osób, powyżej 32 osób - cena wyższa.)
Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe i zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Karta zgłoszenia: Szkolenie na zamówienie

Warunki rezygnacji: rezygnacja (telefonicznie/faxem/drogą elektroniczną) musi nastąpić najpóźniej 10 dni roboczych przed planowanym szkoleniem. Zamawiający zobowiązuje się do wniesienia opłaty na podstawie wystawionej faktury.

Szkolenia otwarte

Szkolenia dla dyrektorów - wicedyrektorów - nauczycieli - pedagogów szkolnych. Zainteresowanych prosimy o kontakt w sprawie tematyki, harmonogramu oraz cen szkoleń.

1. Planowanie pracy szkoły oraz nadzór pedagogiczny dyrektora na rok szkolny 2022/2023 w świetle zmian w prawie oświatowym. - Forma Stacjonarna

22.08 - Sopot, 23.08- Toruń, 24.08 - Łódź, 25.08 - Warszawa

Zobacz więcej

2. Zmiany w prawie oświatowym i w prawie pracy oraz ich skutki w pracy dyrektora szkoły.

17.05.2022r., szkolenie w formie on - line

Zobacz więcej

3. Podsumowanie pracy szkoły za rok szkolny 2021/2022. Informacje dyrektora o realizacji planu nadzoru pedagogicznego oraz działalności szkoły.

02.06.2022r., szkolenie w formie on - line

Zobacz więcej

4. Nadzór dyrektora nad przestrzeganiem przepisów prawa dotyczących klasyfikacji rocznej, końcowej i promowania uczniów, w szczególności uczniów z Ukrainy.

27.05.2022r., szkolenie w formie on - line

Zobacz więcej

5. Dostosowanie realizowanych planów pracy szkoły do potrzeb wynikających z przepisów szczególnych w zakresie organizacji kształcenia uczniów z Ukrainy. Zmiany w planie nadzoru pedagogicznego dyrektora.

26.04.2022r., szkolenie w formie on - line

Zobacz więcej

6. Uczeń z Ukrainy w polskim systemie oświaty. Praktyczne rozwiązania do zastosowania w szkole.

06.04.2022r.

Zobacz więcej

7. Weryfikacja szkolnej dokumentacji – jak ograniczyć dokumentowanie pracy nauczycieli w świetle rekomendacji MEiN?

17.03.2022r. ,szkolenie w formie on - line

Zobacz więcej

8. Arkusz organizacji szkoły – projektowanie pracy szkoły, decyzje kadrowe.

10.03.2022r., szkolenie w formie on - line

Zobacz więcej

9. Skuteczna i efektywna praca rady pedagogicznej oraz jej dokumentowanie.

24.02.2022r., szkolenie w formie on - line

Zobacz więcej

Nasze szkolenia odbywają się w wielu miastach Polski:

Warszawa
Sopot
Sosnowiec
Kraków
Łódź
Toruń
Tczew
Wejherowo
Aleksandrów Kujawski
Karta zgłoszenia: Szkolenie otwarte

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w zgłoszeniu udziału w szkoleniu w celu udziału w szkoleniu i wystawienia zaświadczenia o odbytym szkoleniu.
Zgodę wyrażam dobrowolnie. Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publikacja: 4.5.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119:

1) administratorem danych osobowych jest EDUKACJA I CONSULTING mająca siedzibę w Warszawie 03 – 922, przy ul. Międzynarodowej 48 lok. 59.
2) z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: sekretariat@oec.com.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora lub telefonicznie: (22) 826 89 18;
3) dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, w celu udziału w szkoleniu;
4) podmiotem przetwarzającym jest firma EDUKACJA I CONSULTING. Dane będą przetwarzane przez podmiot przetwarzający przez okres niezbędny do wystawienia zaświadczenia o udziale w szkoleniu i zostaną niezwłocznie zniszczone po wystawieniu zaświadczenia;
5) podmiotowi danych przysługuje prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
6) podmiotowi danych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 860 70 86;
7) podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do udziału w szkoleniu i wystawienia zaświadczenia. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi udział w szkoleniu.

Rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 3 dni przed jego rozpoczęciem, wiąże się z koniecznością poniesienia kosztów organizacyjnych w wysokości 50% kursu. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania wyżej wymienionej opłaty.

PRZELEW po otrzymaniu rachunku na nr konta: BGK II O/W-wie 83 1130 1020 0013 4358 4420 0001.

EDUKACJA I CONSULTING

03-922 Warszawa
ul. Międzynarodowa 48/59

Tel. (022) 826 89 18
Tel./Fax. (022) 826 92 53

E-mail: sekretariat@oec.com.pl

Formularz kontaktowy

* Twoja wiadomość jest prywatna i nie będzie publikowana ani sprzedawana.