Na zamówienie placówki organizowane są seminaria dla członków rad pedagogicznych.

 

Propozycje seminariów i warsztatów dla członków rad pedagogicznych na rok szkolny 2016/2017 – realizacja kierunków polityki oświatowej państwa, wymagań MEN i najnowszych przepisów prawa oświatowego.

 

Część I.

1.   Konstruowanie programu wychowawczego i profilaktyki po zmianach w prawie.

2.   Wychowanie do wartości i kształtowanie postaw w pracy zespołowej nauczycieli. 

3.   Działania wychowawcze oparte na wartościach. Kształtowanie myślenia społeczno – moralnego.

4.  Rozwijanie kompetencji czytelniczych i informatycznych.

5.   Wdrażanie i monitorowanie realizacji nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

6.  Organizacja pracy oddziałów przedszkolnych po zmianach w prawie.

7. Cele i sposoby oceniania wewnątrzszkolnego. Dokumentowanie oceniania w świetle prawa.

8. Systemowe działania szkoły wpierające dziecko w pokonaniu progu edukacyjnego pomiędzy I i II etapem kształcenia.

9. Praca zespołowa nauczycieli nad doskonaleniem procesu edukacyjnego.

10. Jakie zmiany w uczeniu się i nauczaniu poprawią wyniki uczniów?

11. Jak organizować proces edukacyjny by spełniać wymagania określone przez MEN?

12. Rola wychowawcy I-go etapu edukacyjnego w przeciwdziałaniu agresji i przemocy w szkole.

13. Zakres i formy prowadzenia działalności wychowawczej, edukacyjnej,informacyjnej i profilaktycznej po zmianach w prawie.

14. Doskonalenie umiejętności wychowawczych nauczycieli.

15. Wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli jako przeciwdziałanie agresji i przemocy.

16.  Komunikacja nauczyciel – uczeń i jej znaczenie dla procesu dydaktyczno - wychowawczego.             

17. Zapobieganie i radzenie sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym w pracy z uczniami.

 

Część II

SEMINARIA O TEMATYCE WYNIKAJĄCEJ Z BADANYCH POTRZEB NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW SZKÓŁ.

       1. Monitorowanie  realizacji podstawy programowej.

       2.  Dokumentacja przebiegu nauczania, opieki, i wychowania

             – rodzaje i zasady prowadzenia po zmianach w prawie.

       3.  Jak współpracować z rodzicami w doskonaleniu  

             procesu  edukacyjnego?

      4.  Odpowiedzialność prawna nauczycieli.

      5.  Zadania i odpowiedzialność nauczycieli w zakresie ochrony danych

           osobowych.

      6.  Rola i zadania wychowawcy klasy.

      7.  Prawo oświatowe w praktyce szkolnej

      8.  Ewaluacja zewnętrzna – jak przygotować szkołę?

      9.  Jak prowadzić ewaluację wewnętrzną?

      10. Budowanie koncepcji pracy szkoły.

      11. Jak zapewnić uczniom bezpieczeństwo w czasie pobytu w szkole?

      12.  Zadania i odpowiedzialność szkoły w zakresie bezpieczeństwa

             uczniów.

 

Termin i miejsce zajęć: do uzgodnienia.

Koszt – szkolenie pięciogodzinne (godziny dydaktyczne) - do uzgodnienia. 

Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe i zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Większa liczba uczestników – cena wyższa ( do uzgodnienia).

 

ZAMÓWIENIE - formularz


Nasze osiągnięcia

szczegóły

Zamówienie on-line, wypełnij formularz

pobierz

Oferta na zamówienie, pobierz zamówienie

szczegóły